• สร้างสรรค์
  ระบบงาน & คุณภาพ

 • ตอบโจทย์
  ทุกความ & ต้องการ

 • เพื่อน
  ร่วมทางสู่ ความสำเร็จ

 • สนใจ
  ติดต่อสอบถาม

“บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด”

เมื่อปี พ.ศ. 2548 คุณดวงจันทร์ สุขมาและกลุ่มเพื่อนได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชี “ดี ดับเบิลยู” เพื่อรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี, การเงินและภาษีอากรทั่วราชอาณาจักรซึ่งในเวลาต่อมาชื่อเสียงขององค์กรเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในความรู้ทางวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 คณะผู้บริหารได้ จดทะเบียนก่อตั้งเป็น “บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และนำไปสู่การขยายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพครบวงจร

จากการที่บริษัทเล็งเห็นว่าผู้ประกอบกิจการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องการประกอบอย่างมีประสิทธิภาพและดำรงอยู่ต่อเนื่อง (Going Concern) ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาบันทึกรายการทางบัญชีและการใช้ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ อันเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การรับรู้รายได้ การรับรู้รายจ่าย การใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการประกอบธุรกิจยังมีความจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำผลจากการจัดทำบัญชีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการและภาระภาษีรวมถึงการบริหารจัดการให้ถูกต้องครบถ้วน

มีนิติธรรม 100%
มีคุณธรรม 100%
มีความโปร่งใส 100%
มีการมีส่วนร่วม 100%
มีความรับผิดชอบ 100%
มีความคุ้มค่า 100%

นโยบายคุณภาพของสำนักงาน

เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตรวมถึงการสร้างผลตอบแทนระยะยาวต่อลูกค้าและต่อองค์กรที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ และมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
คุณดวงจันทร์ สุขมา

หัวหน้าสำนักงาน(กรรมการผู้จัดการ)

คุณดวงจันทร์ สุขมา

หัวหน้าสำนักงาน(กรรมการผู้จัดการ)

 

Email: -
Phone: -

นางสาวมณีรัตน์ พรมสวัสดิ์

Senior Account

นางสาวมณีรัตน์ พรมสวัสดิ์

Senior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวทิพย์พวรรณ ยังสุข

Senior Account

นางสาวทิพย์พวรรณ ยังสุข

Senior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวพิมเงิน ฉิมพิภพ

Senior Account

นางสาวพิมเงิน ฉิมพิภพ

Senior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวจิราภรณ์ บุญปลอด

Ass.Senior

นางสาวจิราภรณ์ บุญปลอด

Ass.Senior

 

Email: -
Phone: -

นางสาวจรีวรรณ หมวดคง

Ass.Senior

นางสาวจรีวรรณ หมวดคง

Ass.Senior

 

Email: -
Phone: -

นางสาวอัญชุลี สนิทเสโล

Junior Account

นางสาวอัญชุลี สนิทเสโล

Junior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาววรรณภา ทองหยด

Junior Account

นางสาววรรณภา ทองหยด

Junior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวเกศร พันธ์ชาลี

Junior Account

นางสาวเกศร พันธ์ชาลี

Junior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวปารมิตรา อาวะลี

Junior Account

นางสาวปารมิตรา อาวะลี

Junior Account

 

Email: -
Phone: -

นางสาวสิริพิชชา ฉ่ำเฉื่อย

Junior Account

นางสาวสิริพิชชา ฉ่ำเฉื่อย

Junior Account

 

Email: -
Phone: -

นางดวงมณี ไม้เกตุ

พนักงานดูแลความสะอาด

นางดวงมณี ไม้เกตุ

พนักงานดูแลความสะอาด

 

Email: -
Phone: -
ที่อยู่
17 ซ. นาคนิวาส 25 ถ. นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
ออฟฟิศ: 0-2530-2164
แฟกส์: 0-2530-2374
อีเมล
เจ้าหน้าที่: dwconsult@dwconsultantthailand.com

ติดต่อขอรับบริการ

* ต้องกรอก